ข้อตกลงและเงื่อนไข

ก.    ผู้เข้ารับบริการต้องทำการนัดวันเวลาที่ต้องการทำศัลยกรรมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนพร้อมทั้งยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

  1. สำเนาเอกสารการยืนยันตัวตน และ/หรือ พาสปอร์ต 
  2. ชำระเงินมัดจำจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์มาที่ Nida Esth’ (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ของยอดชำระทั้งหมดเพื่อยืนยันการจองการทำศัลยกรรม (โปรดอ่านเงื่อนไขการชำระเงิน)
  3. ค่าบริการการให้คำปรึกษาโดยศัลยแพทย์จะไม่นับรวมกับเงินมัดจำ
  4. ไม่มีการเสียค่าบริการสำหรับการให้คำปรึกษาจากศัลยแพทย์หากผู้เข้ารับการรักษาทำการจองการทำศัลยกรรม
  5. สำเนาใบเสร็จการชำระเงิน
  6. สำเนาตั๋วเครื่องบินมายังประเทศไทย

    โดยสามารถส่งเอกสารดังกล่าวมาที่
    แฟกซ์ 02-658-4447
    อีเมล [email protected]

ข.    ในกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษาต้องการเลื่อนนัดการทำศัลยกรรมไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตาม โปรดแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่ได้ทำการจองไว้
ค.    ผู้รับบริการที่เคยทำการเลื่อนนัดวันผ่าตัดไม่สามารถทำการยกเลิกการผ่าตัดได้ หากผู้รับบริการต้องการยกเลิกจะไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี 
ง.    หากผู้รับบริการที่ไม่เคยเลื่อนการจองต้องการยกเลิกการทำศัลยกรรม การคืนเงินจะสามารถทำได้ตามนโยบายการคืนเงิน (โปรดอ่านนโยบายการคืนเงิน)
จ.    การศัลยกรรมก่อนหรือหลังโดยศัลยแพทย์ท่านอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Piya Surgery จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของเรา
ฉ.    ในกรณีที่เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด ศัลยแพทย์สามารถดำเนินการขั้นตอนอื่นๆนอกเหนือจากการทำศัลยกรรมเพื่อรักษาชีวิตของผู้เข้ารับการรักษา
ช.    เอกสารยินยอมของผู้เข้ารับการรักษาจาก Nida Esth’ หรือ Piya Surgery (ที่ไม่ใช่จากโรงพยาบาล) จะถูกส่งให้ผู้เข้ารับการรักษาหรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้เข้ารับการรักษามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เพื่อลงลายเซ็นยินยอม
ซ.    ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการของ Nida Esth’ และ Piya Surgery ต้องได้รับมาจากบุคคลที่ได้รับการยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนาออนไลน์ และโซเชียลมีเดียของทางคลินิกเท่านั้น