หน้าหลัก   >  Nida policy

Nida policy

 

แนวทางปฏิบัติของ Nida Esth’ Medical Center

ในการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อและการคัดกรองไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

*ข้อมูลอ้างอิงจาก กลุ่มเฝ้าระวังบริการสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการ

 

ผู้ให้บริการ / แนวทางการปฏิบัติ

 1. จัดให้มีจุดคัดกรองก่อนเข้ารับบริการ / บริวณประตูทางเข้าโดยจัดแยกบริเวณจุดคัดกรองโคยตรง (Isolate Area)
 2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้ารับบริการ ซึ่งไม่เกิน 37.3 องศาเซลเซียส และจัดเตรียมสติ๊กเกอร์ผู้ผ่านการคัดกรอง
 3. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือบริเวณจุดคัดกรองและจุดที่มีการสัมผัสพื้นผิว ให้ข้อมูลความรู้ คำแนะนำ ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
 4. จัดเตรียมแบบฟอร์มการประเมินประวัติสุขภาพและการเดินทางเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยง
 5. รักษามาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และให้บริการเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต
 6. บุคลากรทางการแพทย์พวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย / Face Shield / ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะให้บริการ โดยระมัดระวังการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้รับบริการ
 7. จัดโซนบริเวณพื้นที่นั่งคอยซึ่งมีระยะห่าง 1.5 – 2 เมตร โดยแยะชัดเจนระหว่างผู้เข้ารับการตรวจรักษากับผู้ติดตาม
 8. มีจุดในการชำระค่าใช้จ่ายอย่างปลอดภัย และมีการกั้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการเพื่อลดความเสี่ยงในการพูดคุย สัมผัสระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
 9. จัดเตรียมรองเท้าที่ผ่านการอบฆ่าเชื้อในทุกเคสก่อนเข้ารับบริการ
 10. จัดคิวผู้เข้ารับบริการโดยทำการนัดหมายล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เท่านั้น และจัดเตรียมสถานที่ 1 ห้อง / 1 ชั้น / 1 ผู้เข้ารับบริการ และไม่รับเคส walk in ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
 11. ให้คำปรึกษาด้านความงามทางการแพทย์ โดยจัดบุคลากรทางการแพทย์ในสัดส่วน 1: 1 (แพทย์ / พยาบาล / คนไข้)
 12. บุคลากรทางการแพทย์ควรล้างมือและทำความสะอาดร่างกาย และทำการรวบผม ไม่ไว้เล็บยาว และงดสวมเครื่องประดับทุกชนิด 
 13. ทำความสะอาดก่อนเปิด-ปิดสถานพยาบาล ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน
 14. เช็คทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสด้วยแอลกอฮอล์ทุก 1 ชั่วโมง
 15. จัดสรรน้ำดื่มเป็นแบบขวดแยกและอาหารทานเล่นที่มีซองสวมใส่ เพื่อป้องการการแพร่กระจายของเชื้อ
 16. จัดเตรียมสถานที่ในการให้บริการที่มีการระบายอากาศที่ดี
 17. จัดมาตรการการแยกขยะติดเชื้อที่ถูกต้อง

ผู้เข้ารับบริการ / แนวทางการปฏิบัติ

 1. ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย / กรอกแบบฟอร์มประวัติสุขภาพและข้อมูลการเดินทางโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงก่อนเข้ารับบริการ
 2. ติดสติ๊กเกอร์ผ่านการคัดกรองตลอดระยะเวลาที่เข้ารับบริการ
 3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
 4. ปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของสถานพยาบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
 5. สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในสถานพยาบาลและการเข้ารับการตรวจ / รักษา
 6. ผู้ติดตามอยู่ในโซนบริเวณพื้นที่นั่งคอยและปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของสถานพยาบาลอย่างเคร่งครัด 

 

 

มาตรการการเข้ารับบริการที่ Nida Esth’ Clinic

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า

 

06 กุมภาพันธ์ 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย ทางนิดา เอสเธติกส์คลินิก จึงมีความห่วงใยทั้งในด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ทางนิดา เอสเธติกส์ คลินิก จึงกำหนดนโยบายในการคัดกรอกเบื้องต้นสำหรับผู้เข้าใช้บริการเพื่อเป็นนโยบายในการคัดกรอกผู้มีความเสี่ยงเบื้องต้นพร้อมช่วยในการลดการแพร่ระบายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยจำแนกผู้เข้าใช้บริการออกเป็น 6 ประเภทด้วยกัน ดังต่อไปนี้

สัญชาติ สถานที่พำนัก ระยะเวลา เอกสารเพื่อเข้ารับบริการ
ชาวไทย ประเทศไทย 1 เดือนขึ้นไป  1.บัตรประจำตัวประชาชน
ชาวไทย ประเทศไทย น้อยกว่า 1 เดือน 1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.เอกสารรับรองการเข้ารับการกักตัว
3.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
ชาวไทย ประเทศไทยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสูงสุดตามประกาศล่าสุดของรัฐบาล 1 เดือนขึ้นไป  1.บัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
ชาวต่างชาติ ประเทศไทย 1 เดือนขึ้นไป  1.หนังสือเดินทาง
ชาวต่างชาติ ประเทศไทย น้อยกว่า 1 เดือน 1.หนังสือเดินทาง
2.เอกสารรับรองการเข้ารับการกักตัว
3.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
ชาวต่างชาติ ประเทศไทยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสูงสุดตามประกาศล่าสุดของรัฐบาล 1 เดือนขึ้นไป  1.หนังสือเดินทาง
2.ใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

 

หากผู้เข้ารับบริการท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการนัดเข้ารับการปรึกษา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-252-2121 หรือ LINE: @nida_esth

 

ด้วยความห่วงใย
นิดา เอสเธติกส์ คลินิก
 

หมายเหตุ : 
รอบการให้บริการ (นอกเหนือจากรอบดังกล่าวเป็นการทำความสะอาด / ฆ่าเชื้อสถานที่ให้บริการ) โดยเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
09:30-10:30 / 11.00-12.00 / 13.00-14.00 / 15.00-16.00 / 17.00-18.00

Affiliated Hospitals    Hospitals1  Hospitals2  Hospitals3​​