หน้าหลัก   >  บุคลากรทางการแพทย์

บุคลากรทางการแพทย์

Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ทีมแพทย์เฉพาะทาง

Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ศัลยแพทย์ตกแต่ง

พันตำรวจโท นายแพทย์ ปิยะ รังรังษ์ศิริ

ประวัติ

 • จบชั้นประถมและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลจุฬา
 • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) จากโรงพยาบาลจุฬา
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

แพทย์ผิวหนัง

แพทย์หญิง สุนิดา ยุทธโยธิน

ประวัติ

 • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตสาขาแพทย์ผิวหนัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Diplomate American Board in Aesthetic Medicine, USA
 • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร Nida Esth’ Medical Institute
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

วิสัญญีแพทย์

นพ. วีระ ภัทรสิทธิเวช

ประวัติ

 • แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2538
 • วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2543
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

วิสัญญีแพทย์

พันตำรวจโท แพทย์หญิง น้ำฝน อัศวโรจน์พงษ์

ประวัติ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
 • วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 255
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

พันตำรวจโทหญิง อรพรรณ ภูชัน

พยาบาลวิชาชีพ
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

นางเกษร แสงปก

ผู้ช่วยศัลยแพทย์
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

นางสาว วนิดา ทองทา

พยาบาลเวชปฏิบัติ
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

นางสาว นิตยา ทองสร้อย

พยาบาลเวชปฏิบัติ
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ร้อยตำรวจตรีหญิง ณิชกานต์ ปัดไธสง

พยาบาลวิชาชีพ
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ร้อยตำรวจตรีหญิง กษิรา วิเชียร

พยาบาลวิชาชีพ
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ร้อยตำรวจตรีหญิง จิราเจต โคตรเหง้า

พยาบาลวิชาชีพ
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ร้อยตำรวจเอกหญิง เมธาวี หรรษา

พยาบาลวิชาชีพ
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ร้อยตำรวจตรีหญิง พักตร์พิมล เจริญศิริ

พยาบาลวิชาชีพ
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ร้อยตำรวจโทหญิง อังคณา สุขเจริญ

พยาบาลวิชาชีพ

24-hour Medical Concierge Service

footter-our-medical-team

Affiliated Hospitals    Hospitals1  Hospitals2  Hospitals3​​​​​​​